Област Русе се намира в Северна България. Граничи с областите Велико Търново, Търговище, Разград и Силистра. Северната граница на областта съвпада с държавната граница и минава по поречието на река Дунав. Географското й разположение я характеризира като важен европейски и републикански транспортен кръстопът. Тук е единственото засега мостово съоръжение през река Дунав на територията на България.

Административно областта включва осем общини - Русе, Бяла, Иваново, Ценово, Борово, Сливо поле, Две могили и Вятово, като административният център на областта е град Русе, с население 162 131 души.

Районът на област Русе попада в умереноконтиненталната климатична област, характеризираща се със студена зима и сухо, топло лято. Релефът на областта е равнинно хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура.

Географското разположение на област Русе я характеризира като важен републикански транспортен кръстопът. На територията й се пресичат два от основните Пан-европейски транспортни коридора – транспортен коридор № VII и транспортен коридор № IX, допълнени от коридора ТРАСЕКА: Европа – Кавказ - Азия. Преминават и следните важни международнипътища: Е 70, Е 83 и Е 85. Най-важно стопанско значение имат жп линиите Русе – Горна Оряховица и Русе – Варна. Ж.п.гара – Русе е с важно стратегическо значение за осъществяване на комбинирани превози по транспортните коридори VII и IX. Пристанище Русе е едно от трите пристанища с национално значение на р. Дунав и най-голямото българско речно пристанище.


по материали от Уикипедия

Областна администрация Русе     Коментари (0)